REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („OOS") a vztahuje se na kupní smlouvy, kde na straně prodávajícího vystupuje společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o., se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 69075, IČO: 29368243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn.: C 75931 („prodávající“ nebo „MORAVIA COMFORT, s.r.o.“) a na straně kupujícího vystupuje jiná osoba, a upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) při vadném plnění.

1.2. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.3. Ustanovení odchylná od reklamačního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu.

1.4. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, kupní či rámcové smlouvy.

1.5. Okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi ustanoveními tohoto reklamačního řádu a akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení tohoto reklamačního řádu.

 

2. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Za vadu se nepovažuje odlišné zbarvení pěny oproti vyobrazené matraci – vzhledem k několika druhům dodavatelů PUR pěn, mají jednotlivé typy pěn i různé barvy. Barva dodávané pěny nemá vliv na kvalitu, ale může se lišit, avšak vždy se jedná o shodné materiály. Společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o. garantuje typ materiálu, technické vlastnosti u jednotlivě nabízených výrobků, bez garance barevnosti pěny.

2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.4. Ustanovení čl. 2.1. a 2.3. se neuplatní v případě, je-li kupujícím podnikatel a z okolností při uzavření smlouvy je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

3.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

3.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

3.5. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3.6. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení, kde kupující věc prohlédne bezprostředně po dopravení. Pokud je věc dodávána prostřednictvím přepravce, je kupující povinen zkontrolovat věc bezprostředně při jejím převzetí.

3.7. V případě, že je věc v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že věc vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci věci. V takovém případě nese odpovědnost za způsobenou vadu během dopravy přepravce.

3.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

3.10. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

3.11. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 2.1. může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká  pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednáním nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.13. Ustanovení čl. 3.2., 3.11. a 3.12. se neuplatní v případě, je-li kupujícím podnikatel a z okolností při uzavření smlouvy je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

 

4. ZÁRUKA ZA JAKOST

4.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

4.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

4.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost, přičemž záruční doba je vyznačena v dokladech týkajících se každého výrobku. Kupující je povinen řídit se návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace.

4.4. Záruka se vztahuje na všechny faktické vady, zjevné i skryté.

4.5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

4.6. Záruka se nevztahuje na vady:

a) které byly způsobené dopravou zajišťovanou kupujícím, neodbornou montáží, nevhodným skladováním, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. i uložením matrace na špatný typ podložky nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací, neodborným ošetřováním;

b] vady vzniklé mechanickým poškozením zapříčiněným kupujícím či třetí osobou;

c) vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a vady vzniklé působením živlů;

d) vzniklé opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním; běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení);

4.7. U matrací z polyuretanových pěn jsou povoleny následující tolerance:

  • ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 15%
  • změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 40%
  • tolerance rozměru matrace v délce je +/- 15 mm, v šířce +10 mm / - 20 mm
  • tolerance výšky jádra matrace +/- 10 mm
  • přípustná tolerance tuhosti (tvrdosti) jádra matrace (odpor proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%.

 

4.8. Za vadu se napovažuje/í:

a) odlišné zbarvení pěny oproti vyobrazené matraci – vzhledem k několika druhům dodavatelů PUR pěn, mají jednotlivé typy pěn i různé barvy. Barva dodávané pěny nemá vliv na kvalitu, ale může se lišit, avšak vždy se jedná o shodné materiály. Společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o. garantuje typ materiálu, technické vlastnosti u jednotlivě nabízených výrobků, bez garance barevnosti pěny.

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, čímž se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů;

c) případné změny v rozměru potahu způsobené běžným používáním matrace;

d) zvýšená potivost na matraci (materiály v podobě líné pěny můžou způsobovat zvýšený pocit tepla, potivosti);

e) konstrukční spoj, který může být součástí matrace (dolepení, slepení jednotlivých vrstev), který nemá vliv na funkčnost a užitné vlastnosti matrace. Atypické výrobky jsou vždy dolepovány PUR pěnou odpovídající kvality dle specifikace rozměru. 

4.9. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4.10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

4.11. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

4.12. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady věci, které nebyly v této době řádně a včas uplatněny.

 

5. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Reklamaci kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle prodávajícího, Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamovanou věc koupil od prodávajícího a že je v záruční době. K tomuto účelu doloží doklad o koupi, dodací list, fakturu nebo potvrzený záruční list.

5.2. Reklamaci lze uplatnit jakoukoliv formou, kterou připouští NOZ. Reklamaci tedy může kupující například uplatnit písemně (tuto formu prodávající doporučuje), a to prostřednictvím e-mailu na prodejním oddělení, nebo pakliže byla věc zakoupena prostřednictvím internetového obchodu, tak na emailu osvendova@moravia-comfort.cz, anebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popřípadě lze reklamaci dále uplatnit i telefonicky na čísle 515 534 679, 515 534 682.  Pro rychlejší vyřízení reklamace prodávající doporučuje vyplnit tiskopis Reklamační list, kde jsou veškeré údaje a náležitosti důležité pro posouzení reklamace, vyplnění tohoto dokumentu však není pro kupujícího povinné a kupující nemusí této možnosti využít.

5.3. Pokud není věc předána osobně a je zasílána prodávajícímu, je nutno zásilku pojistit a neposílat dobírkou. Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbaveno nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Musí být dále vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.

5.4. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.6. Pokud bude reklamace posouzena jako oprávněná či neoprávněná (zamítnuta), uvede se tato skutečnost v reklamačním protokole.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 23. 5. 2016.

6.2. Společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o., si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

 

V Břeclavi dne 23. 5. 2016

 


Compare 0